Breathe well. Feel better.

Vanliga frågor

Vad är det för en produkt?

WellO2 är en andningsträningsapparat som främjar ditt allmänna välbefinnande och som förbättrar och upprätthåller andningsorganens kondition.

Hur fungerar apparaten?

Den fungerar genom som ett redskap för andningsträning. Först börjar man med att andas ut genom apparaten, och därefter drar man in luft genom apparaten, tillbaka i lungorna. Apparaten bromsar luftflödet och producerar samtidigt varm ånga för luftvägarna. Andning med andningsmotstånd förstärker andningsorganen, samtidigt som den varma ångan vidgar och fuktar luftvägarna. Apparaten jobbar alltså på flera olika sätt för att förbättra andningen och välbefinnandet, och allt med en enda apparat.

Vilken nytta har man av apparaten?

Det finns många sätt att få nytta av WellO2. För det första ökar andningskraften av att andningsmuskulaturen förstärks, och det i sin tur förbättrar prestationsförmågan och underlättar vardagen. För det andra vidgar apparaten luftvägarna och löser upp slem, vilket innebär att många som har bestående eller tillfälliga känslor av täppthet upplever and andnöden lindras. För det tredje värmer och fuktar apparatens ånga luftvägarna, vilket oftast upplevs angenämt. För personer som jobbar med rösten som verktyg bidrar apparaten till att öppna och hålla rösten, samtidigt som den stärker de muskler som är viktiga för ljudbildningen. Andningsträningen är en träningsform som stärker även kroppsmuskulaturen och håller den i god kondition. Därför kan personer som motionerar aktivt få en extra prestandakick med behandlingen.

Varför skulle jag köpa apparaten?

Det är sällan man fäster uppmärksamhet vid sin andning, utom när någonting avvikande inträffar. Andningen kan tidvis eller även långvarigt försvagas av många olika orsaker. Alla människor drabbar av säsongsförkylningar 1–3 gånger om året. Astma och emfysem förekommer i olika länder hos 5–10 % av befolkningen. Upp till 10 % av världens befolkning är rökare. Ytlig andning på grund av orörlighet eller dålig ergonomi kan göra andningen ineffektiv. Åldrande leder ofta till försvagad andning. Idrottare vill ha starkare andningsmuskulatur. Dålig inomhus- eller utomhusluft kan förtränga luftvägarna. Varje familj kan alltså hitta flera anledningar till att skaffa hem en WellO2. Dessutom kan apparaten användas av flera människor eftersom den har utbytbara delar och är utrustad med en rengöringsfunktion för att förbättra hygienen.

Hur långlivad är WellO2?

Apparatens livslängd beror på hur ofta den används, men även i intensiv användning ska den hålla i tre år. Vi beviljar en 2-års garanti som täcker apparaten, men inte de tillhörande utbytbara delarna.

Hur ofta ska man använda WellO2?

Om man vill öka sin andningskraft är det viktigt att använda apparaten regelbundet, eftersom andningsmuskulaturen behöver träning precis som alla andra muskler. Vid andnöd används apparaten vid behov. Ett träningspass tar cirka 5–10 minuter i anspråk, och under den tiden hinner man med 10–15 upprepningar.

Hur fungerar WellO2?

Apparaten används för andningsträning. Man börjar med att andas ut genom apparaten, och därefter andas man in luft i lungorna genom den. Apparaten bromsar andningen genom att skapa ett motstånd, och samtidigt för den varm ånga ner i luftvägarna. Andning mot andningsmotstånd förstärker andningsorganen samtidigt som den varma ångan vidgar och fuktar luftvägarna. Apparaten är alltså utrustad med ett flertal olika metoder för att förbättra andningen och öka välbefinnandet, allt detta i en enda apparat.

Vilka bevis finns det för att WellO2 hjälper?

De metoder som apparatens funktion bygger på har vetenskapligt utretts i bred utsträckning. Vår webbplats innehåller en sammanfattning av vetenskapliga artiklar som handlar om andningsträning genom in- och utandning mot andningsmotstånd. Enligt dessa undersökningar förstärker andning mot andningsmotstånd både in- och utandningen, den bidrar till att lossa slem som samlats i luftvägarna och till att vidga luftvägarna, den förbättrar bröstkorgens rörlighet och förbättrar blodcirkulationen i benen hos personer med hjärtsjukdomar. Ångandning har i sin tur redan i decennier utnyttjats för att lindra täppthet. De vetenskapliga bevisen för hur ångandningen verkar är fortfarande bristfälliga, men den varma ångan kan eventuellt verka förebyggande vid förkylningar och förkorta förkylningens förlopp, eftersom temperaturförhöjningar minskar virulensen hos alla förkylningsvirus samtidigt som de aktiverar cytokinbildningen. Ångan fuktar slemhinnorna, vilket bidrar till att skydda för virusangrepp och lindra irritation. En noggrannare utredning av ångandningens verkningar kräver mera vetenskaplig forskning.

Vad har andra användare tyckt om WellO2?

Många av de personer som deltog i WellO2:s provanvändning upplevde att apparaten lindrade deras andningssvårigheter, och de berättar att apparaten hjälpte dem att kunna andas lättare. Hos många förbättrades även PEF-värdet (maximalflödet under utandning) märkbart under den tid de använde apparaten. Andra effekter som noterats hos testgrupperna är bl.a. en ökad slemlossning från luftvägarna, att andningens slutade vina, att sömnen blev bättre och att aktivitetsnivån steg. Apparaten konstaterades även bidra till en bättre andningsteknik, dvs. mer djupandning. Du kan läsa vad andra användare har tycket om apparaten bl.a. på företagets webbplats eller Facebook-sidor.

Hur kunde personer som använder rösten i jobbet ha nytta av WellO2?

För sångare och andra som använder rösten som verktyg i jobbet är det viktigt att sköta om rösten och att förstärka andningsorganen och den omgivande muskulaturen. En del av sångprestationen är även att öppna rösten tillräckligt. WellO2 är en effektiv coach och röstöppnare. Varm ånga gör gott för stämbanden och vidgar samt fuktar struphuvudet.

Kall och torr luft och motion

När man börjar motionsaktiviteter känns den snabbt tilltagande ansträngningen som en syrebrist som lätt ger en känsla av “övermättnad”. En liten uppvärmning med WellO2 innan du sticker ut på din joggingrunda vidgar snabbt luftvägarna och lossar samtidigt slem, vilket underlättar andningen. Varm ånga lugnar och fuktar andningsorganen, och tack vare det irriterar inte den kalla luften så lätt.

Jag lider av snarkning och sömnapné. Skulle WellO2 kunna hjälpa mig?

De som har använt WellO2 har rapporterat färre apné- och snarkningssymtom, vilket bedöms bero på at muskulaturen i området kring struphuvudet blir starkare. Strupens tendens att “sjunka ihop” under sömnen minskar. Vi har emellertid ännu inga vetenskapliga belägg för detta, men även detta kommer att utredas i noggrannare undersökningar.

Vad kan rökare ha för nytta av apparaten?

WellO2 vidgar luftvägarna, vilket leder till att den ånga som andas in genom apparaten bättre når de små luftrören i lungorna, vilket i sin tur underlättar andningen. Ångan fuktar luftrören och gör det lättare för slemmet i luftvägarna att lossna. Detta kan ses bland annat som minskat vinande och som ökad slemlossning.

Hur skiljer sig apparaten från en nebulisator, dvs. en fuktande apparat som bildar små droppar?

WellO2 producerar varm ånga som inte består av vattendroppar, utan av riktig ånga som bildas av värme och som andas in genom apparaten. Ångan är i princip väldigt finfördelad, och består nästan enbart av vatten som finfördelats till vattenmolekyler. Ångan transporteras således lätt ända ner till de tunnaste luftrören med andningen, och kondenserar sig på luftrörens svalare väggar, på samma sätt som ångan bildar droppar på huden när man sitter i bastun. Nebulisatorer är avsedda enbart för läkemedelsdosering, och de producerar väldigt lite fukt. De är alltså i själva verket inga ångandningsapparater alls.

Har apparaten garanti?

Javisst, WellO2 har 24 månaders garanti.

Jag lider av en svår sjukdom. Vågar jag använda apparaten?

Diskutera med din läkare om du har något av följande:

Lungemfysem
Lungkollaps (pneumothorax)
Svår hjärtsjukdom
Nyligen förekommen hjärtinfarkt eller lungemboli
Kärlutvidning (aneurysm) i buk-, bröstkorgs- eller ryggradsområdet
Nyligen utförd ögonoperation (t.ex. starroperation)
Nyligen utförd operation i bröstkorg eller buk
Epilepsi
Näsblödningsbenägenhet
Graviditet